Disclaimer

Auteursrechten.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt - in enige vorm of op enige wijze - hetzij elektronisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OBS De Klimop.

De gastenboekberichten en -reacties worden niet altijd vooraf gecontroleerd op inhoud. OBS De Klimop claimt het intellectuele eigendom van alle geplaatste reacties en bijdragen en behoudt zich het recht toe deze te verwijderen of aan te passen zonder opgaaf van redenen.

Juistheid van de aangeboden informatie
Ondanks de constante zorg en aandacht die OBS De Klimop besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Fouten, ook in de gegevensverwerking, kunnen niet altijd worden voorkomen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van basischooldeklimop.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of OBS De Klimop.

OBS De Klimop kan er niet voor instaan dat de op de website gepresenteerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor ze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en adviezen worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid.
OBS De Klimop sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. OBS De Klimop is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen.

OBS De Klimop garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de website verkregen informatie.

Wijzigingen.
De informatie op deze website wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Links naar derden.
Op de site staan hyperlinks naar andere websites. OBS De Klimop is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar verwezen wordt.

Foto’s en film.
Op klimoprotterdam.nl zijn de nodige foto’s en filmpjes te vinden. Met het plaatsen van die foto's wordt zorgvuldig omgegaan. Er zullen geen foto's/filmpjes geplaatst worden van kinderen waarvan de ouders te kennen hebben gegeven hier geen prijs op te stellen.
OBS De Klimop maakt voor het plaatsen van filmpjes gebruik van een youtube-account.

Contact informatie.
Indien er vragen zijn over deze disclaimer, het privacy beleid of onze website, neemt u dan aub contact op met de directie.